HAETTAVAKSI JULISTETAAN

HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖN

 

OPINTOSTIPENDIT

Stipendejä voivat hakea Hämäläis-Osakunnan varsinaiset jäsenet, jotka ovat

hakiessaan osakunnan jäseninä vähintään kolmatta lukukauttaan.

 

Stipendejä jaetaan enintään 43 kpl ja yhden stipendin suuruus on 950 euroa.

 

Hakuohjeet ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät osoitteesta www.hys.net.

Hakuaika päättyy 17.10.2014 klo 24.00.

Toukokuun yleiskokous järjestetään tiistaina 20.5.2014 klo 17 Osakuntabaarissa.

Osakuntalaiset!

Toukokuun yleiskokous lähestyy ja pitää sisällään jännittäviä asioita!

Kokouksessa hyväksytään tilinpäätös 2013, valitaan yksi uusi hallituksen jäsen ja perustetaan harrastus- ja kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnat. Myös ohjelmasihteerin paikka on edelleen vapaana.

Mikäli yllämainitut virat tai toimikunnat kiinnostavat sinua, ota mitä pikimmiten yhteyttä minuun! Harrastusmerkkitoimikuntaan ja Kunnia- ja ansiomerkkitoimikuntaan valitaan kuusi jäsentä, joilla on jo kyseinen merkki.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus                                                                              
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                              
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Tilinpäätös 2013
7. Harrastusmerkkitoimikunnan perustaminen
8. Kunnia- ja ansiomerkkitoimikunnan perustaminen
9. Hallituksen jäsenen valinta
10. Ohjelmasihteerin valinta
11. Muut asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Terveisin
Jenni Rönkkö
Hämäläis-Osakunnan sihteeri

Hämäläis-Osakunnan hallitus aikoo vuonna 2014 erityisesti kiinnittää huomiota seuraaviin osa-alueisiin Osakunnan viihtyisyyden ja korkeatasoisen toiminnan säilyttämiseksi.

 

 1. Hallituksen toimintatavat

 

 1. Virkailijoita kuullaan hallituksen kokouksissa tai kokousta edeltävässä tapaamisessa, mikäli päätettävät asiat koskevat heitä.

  • iltakoulujen järjestäminen tarvittaessa yksittäisistä kokonaisuuksista

 2. Hallituksen edustajat osallistuvat yleiskokouksiin sekä vastuuvaliokuntiensa ja -kerhojensa kokouksiin sekä merkittäviin tapahtumiin.

  • Toimintasuunnitelmissa tultava esille toiminnan ennakoitu aikataulu ja budjetti

  • Vastuuvaliokuntien ja -kerhojen tilanteen seuraaminen ja tukeminen

  • Hallituksen jäsenet tiedottavat vastuuvaliokunnille ja kerhoille heitä koskevista asioista

 3. Hallitus valvoo taloudenhoitajan avulla kerhojen ja valiokuntien rahankäyttöä sekä rahankäytölle asetettujen reunaehtojen toteutumista ja toiminnan tarkoituksenmukaisuutta

  • Käteiskassojen ja tavaraomaisuuden inventaariot

  • Kerhojen ja valiokuntien rahankäytön seuranta kuukausittain

 

 1. Virkailijat

 

 1. Virkailijoita koskeva tieto kootaan helposti tavoitettavaan sähköiseen muotoon ja tarjotaan paremmat mahdollisuudet virkailijoiden viestintään.

  • Valiokuntien/kerhojen omat fb-ryhmät, virkailijawiki

 2. Hallitus huolehtii, että virkailijat ovat motivoituneita ja saavat asianmukaisen perehdytyksen tehtäviinsä.

  • Yleinen kannustaminen ja osallistuminen virkailijoiden virkistystoiminnan järjestämiseen

  • Virkailijailtojen järjestäminen, joissa käsitellään esim. yleisiä virkailijoiden kohtaamia ongelmia ja reflektoida virkalijatoimintaa (virkistyksen ohelle)

 

 1. Jäsenet

 

 1. Fuksit

  • Hallitus valvoo, että jäsenhankinta ja fuksien sitouttaminen on aktiivista ja kaikkia virkailijoita osallistavaa

  • Kehitetään tuutoreiden valintaprosessia ja koulutusta; tuutoreiksi aktiivisia, sitoutuvia ja kiinnostuneita ihmisiä

  • Fukseja osallistetaan toimintaan enemmän muihinkin kuin fuksitapahtumiin, eikä suljeta erilliseksi porukakseen

  • Uudenlaisia toimintamuotoja/tapahtumia fukseille, myös muulloin kuin syksyllä

  • Vastaanottavan ilmapiirin edistäminen kaikessa toiminnassa osoittamalla kiinnostusta uusia tulijoita kohtaan (kiinnostuskartoitusten teko ja niiden hyödyntäminen)

  • Osakunnan tuutoreiden ja virkalijoiden näkyminen abi-infoissa, fuksi-infoissa, avajaiskarnevaaleilla ja vastaavissa tapahtumissa

 

 1. Alumnit

  • Luodaan vastavalmistuneiden jäsenten yhteystietojenhankintaprosessi yliopistolta senioritoiminnasta tiedottamista varten

  • Valmistuvat jäsenet huomioidaan soveltuvalla tavalla maakuntavastaavan tai Tavastia ry:n kanssa (maisterijuhlat)

  • Lisätään Tavastia ry:n näkyvyyttä osakunnalla ja ylläpidetään jo vakiintuneita perinteitä (Tavastiasitsit, olutpöytä)

  • Kunniajäsenen valintaprosessin aloittaminen

 

 1. Rivijäsenet

  • Kehitetään mittarit, joilla seurataan rivijäsenten osallistumista toimintaan ja puututaan tarvittaessa ongelmakohtiin

  • Kannustetaan virkailijoita järjestämään matalan kynnyksen tapahtumia, aktiivisesta ja maininnan arvoisesta toiminnasta palkitaan kerhoja (esim. vuoden kerho)

  • Asukastoimikunnat apuun, esim. tutustumisiltoja osakunnalla

 

 1. Viestintä

 

 1. Uudet nettisivut laitetaan kuntoon ja otetaan käyttöön

  • Hallitus valvoo ja ohjaa viestintävaliokuntaa keräämään uusille nettisivuille sisältöä virkailijoilta, esim. kerhojen tulee päivittää omaa toimintaa koskevat sivunsa

  • Osakunnalle selkeät fuksisivut nettisivuille ja muutenkin nettisivuille selkeästi tietoa

 2. Hallituksen kokouksien päätöksistä tiedotetaan asianosaisille tahoille

  • Kuukausiraporttikokeilu

  • Hallituksen pöytäkirjojen liitteet tulevat nettisivuille, ellei niiden sisältö erityisesti vaadi salaamista

 3. Parempaa/laadukkaampaa/koordinoidumpaa tiedottamista

  • Sähköposteihin ja kalenteriin tapahtumat yms. ajoissa ja selkeästi mistä on kysymys ja millainen tapahtuma tulossa (tiedotusohjeet virkailijoille)

 

 1. Yhteistyö

 

 1. Yhteisosakuntalainen toiminta

  • Kannustetaan osakuntalaisia osallistumaan muiden osakuntien tapahtumiin ja kutsutaan muiden osakuntien jäseniä osakunnallemme

  • Kannustetaan virkailijoita järjestämään yhteisiä tapahtumia/toimintaa

  • Kehitetään yhteistyötä ulkomaisten ystävyysosakuntien kanssa, esim. stipendiaattijärjestelmän aktivointi

 2. HYY/Osakuntalainen Unioni

  • Osakunnalle vaalipäällikkö ja ehdokkaita HYY:n edustajistovaaleihin, esim. (pullakahvi)keskustelutilaisuuksien avulla

  • Tiedotus; mistä vaaleissa ja HYYssä on kysymys ja mitä vaalipäällikkö tekee (Hälläpyörä-artikkeli? keskustelutilaisuus? teemasitsit?)

 3. Kanta-alue

  • Enemmän yhteyttä maakunnan lukioihin (abi-infot, esitteitä lukioiden opoille)

  • Kesäretkellä otetaan yhteyttä kuntaan, johon ollaan menossa (maakuntavastaavan kautta)

 

 1. Pitkäaikaiset projektit

 

 1. Kulunvalvonta

  • Osakunnan kulunvalvonta saatetaan asianmukaiselle tasolle uudet avaimet, kamerat, passiivivartiointi (murtohälyttimet).

 2. Taide

  • Laaditaan suunnitelma ja aikataulu taiteen konservoinnin loppuun saattamiseksi ja vakuutusten uudelleen arvioimiseksi realistisella aikataululla sekä tarkan kustannusarvion toteutukselle

 3. Säännöt

  • Laaditaan selkeät säännöt tilojen käytöstä (varaaminen yksityiskäyttöön, lainaaminen ulkopuolisille ja aktiivitoimijoille)

  • Päävirkailijoiden omia ohjesääntöjä ja muita osakunnan ohjesääntöjä päivitetään vastaamaan Osakunnan tapoja ja käytäntöjä

 • Budjetti

  • Edetään HOSin jäsenasiassa vuoden 2013 hallituksen suosituksen mukaisesti

  • Lynces Academicin toiminnan muutos osakuntalaisia hyödyttäväksi yleiskokouksen päätöksen mukaisesti

  • Tiedotetaan yleiskokousta välittömästi, mikäli jokin momentti uhkaa ylittyä merkittävästi ja tarvittaessa tehdään osakunnalle uusi totuudenmukainen talousarvio

  • Valmistellaan vuoden 2015 budjettiluonnos ennen säätiön budjettikokousta

Hyvät osakuntalaiset!

Maaliskuun yleiskokous pidetään keskiviikkona 19.3. kello 17 eteenpäin Osakuntabaarissa. Asialistalla ovat muun muassa kunniajäsentoimikunnan perustaminen, hallituksen ehdotus Pop-klubbenin sääntömuutokseksi, Juhlamestarin ja Ohjelmasihteerin virkojen täyttäminen sekä uuden AV- ja ATK-vastaavan valinta.

 
 
Mikäli olet kiinnostunut em. viroista, ole yhteydessä minuun tai tule paikalle kokoukseen ja asetu ehdolle!
 
 
HUOM! Virkailijoita kehotetaan osallistumaan yleiskokoukseen kokemuksen ja osakunta-asiantuntemuksen kasvattamiseksi. Yleiskokouksessa pääsee mm. tapaamaan inspehtori Petri Pellikan ja osallistumaan aitoon Osakunnan päätöksentekoon.
 
Muistathan ottaa opiskelijakorttisi mukaan jäsenyyden todistamiseksi!


ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus                                                                               
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus                                                          
3. Työjärjestys
4. Kokousvirkailijoiden valinta
5. Ilmoitusasiat
6. Kunniajäsentoimikunnan perustaminen
7. Pop-klubbenin sääntömuutos
8. Juhlamestarin valinta
9. Ohjelmasihteerin valinta
10. AV- ja ATK-vastaavan valinta
11. Muut asiat
12. Seuraava kokous
13. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kokoukseen!

Terveisin,
Jenni Rönkkö
Hämäläis-Osakunnan sihteeri

HAETTAVAKSI JULISTETAAN

HÄMÄLÄISTEN YLIOPPILASSÄÄTIÖN

 

OPINTOSTIPENDIT

Stipendejä voivat hakea Hämäläis-Osakunnan varsinaiset jäsenet, jotka ovat

hakiessaan osakunnan jäseninä vähintään kolmatta lukukauttaan.

 

Stipendejä jaetaan enintään 40 kpl ja yhden stipendin suuruus on 950 euroa.

 

Hakuohjeet ja sähköinen hakujärjestelmä löytyvät osoitteesta www.hys.net.

Hakuaika päättyy 18.10.2013 klo 24.00.