18 joulu
Osakunnan joulukuun varsinainen kokous
18.12.2018 17:00 - 18:00

Osakunnan kokous

Osakunnan kokous (josta arkisemmin käytetään nimitystä yleiskokous) järjestetään kerran kuukaudessa syyskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana. Kokous on osakunnan ylin päätöksentekoelin. Siellä mm.:

 • valitaan inspehtori, kuraattori sekä osakunnan virkailijat (hallituksen jäsenet, päävirkailijat sekä valiokuntien virkailijat)
 • hyväksytään osakunnan talousarvio
 • päätetään osakunnan virallisista kannanotoista
 • muutetaan osakunnan sääntöjä, osakunnan ohjesääntöjä ja osakunnan kerhojen sääntöjä

Osakunnan kokouksessa puhetta johtaa osakunnan ja yliopiston yhdyssiteenä toimiva inspehtori ja pöytäkirjaa pitää osakunnan sihteeri. Toisinaan hallitus siirtää asian käsittelyn kokouksestaan osakunnan kokoukseen. Ennen kokouksia voidaan järjestää myös merkittäviä päätösasioita pohjustavia keskustelutilaisuuksia (esim. virkailijoiden vaalipaneelit, ohjesääntöjen muutosehdotuksia esittelevät tilaisuudet yms.). Tilaisuudet eivät kuitenkaan sido kokousten päätöksentekoa millään muotoa, vaan niiden tarkoitus on jouhevoittaa kokouksia siten, että asioista äänestävät osakunnan jäsenet ovat jo etukäteen saaneet vastaukset useimpiin kysymyksiinsä.

Osakunnan kokouksissa osakunnan varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Osakunnan ulkojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus sekä äänioikeus kaikissa paitsi seuraavissa asioissa:

 • inspehtorin ja hänen viransijaisensa vaali;
 • asia tai vaali, joka liittyy olennaisesti osakunnan ja Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tai Helsingin yliopiston osakuntien välisiin suhteisiin;
 • ohjesääntöjen antaminen, muuttaminen tai kumoaminen; ja
 • osakunnan sääntöjen muuttaminen tai kumoaminen.

 

Hallitus ja päävirkailijat

Osakunnan hallintoon kuuluu hallitus (johon kuuluu kuraattori ja seitsemän osakunnan kokouksen valitsemaa hallituksen varsinaista jäsentä) ja päävirkailijat (toiminnanohjaaja, sihteeri ja taloudenhoitaja).

Hallitus kokoontuu syys- ja kevätlukukaudella kaksi kertaa kuukaudessa sekä yleensä kerran kesä–elokuussa. Hallituksen puheenjohtajana toimii kuraattori. Kokousten valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa osakunnan sihteeri, jolle voi toimittaa asiakirjat, joita hallituksen toivotaan käsittelevän. Kokouksissa kuraattorilla ja hallituksen jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus ja päävirkailijoilla läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus muun muassa:

 • päättää tilahakemuksista
 • päättää osakunnan talousarvioehdotuksesta ja käsittelee lisämäärärahahakemukset
 • myöntää osakunnan tilien käyttöoikeudet
 • päättää osakunnan edustajien lähettämisestä eri tilaisuuksiin
 • käsittelee ulkojäsenhakemukset
 • päättää osakunnan kurinpitovallan käytöstä (osakunnan sääntöjen XIX luvun mukaisesti)
 • valvoo osakunnan kokousten päätösten toteutumista
 • tarvittaessa valmistelee osakunnan kokousten asioita

HUOM! Toimita hallituksen käsiteltäväksi haluamasi asia sihteerille sähköpostitse (sihteeri(a)hamalais-osakunta.fi) viimeistään 3 päivää ennen kokousta klo 16.00!

 

Päävirkailijat pyörittävät osakunnan jokapäiväistä toimintaa ja päivystävät lukukausien aikana osakunnan 3. kerroksen toimistossa. Päivystysaikoinaan kukin heistä kirjaa jäseniä, mutta jokaisella heistä on lisäksi omat erityisalueensa:

 • Toiminnanohjaaja on "jokapaikanhöylä", joka vastaa osakunnan jokapäiväisen toiminnan ohjaamisesta ja koordinoinnista (mm. tilavarauksista ja ulkopuolisten tilahakemusten vastaanottamisesta, magneettiavaimista, virkailijoiden opastamisesta ja virkailijatapahtumista, osakunnan juhlien järjestämisestä juhla- ja ohjelmavaliokunnan kanssa, osakunnan juhlien turvallisuudesta isännän kanssa yms...).

 • Sihteeri on harmaa eminenssi, joka vastaa osakunnan byrokratian sujuvuudesta (mm. hallituksen kokousten ja osakunnan kokousten esityslistojen laatimisesta, em. kokousten pöytäkirjojen laatimisesta, virkailijaluettelon ylläpidosta, osakunnan sääntökokoelman ylläpidosta, virkailijoiden opastamisesta kokouksiin liittyvissä asioissa, osakunnalle osoitettujen kutsujen käsittelystä ja muusta kotimaan kirjeenvaihdosta yms...).

 • Taloudenhoitaja on osakunnan kirstunvartija, joka seuraa osakunnan sekä sen valiokuntien ja kerhojen taloudenpitoa, laatii osakunnan tilinpäätöksen, maksaa osakunnan kulukorvaukset, auttaa virkailijoita taloudenpitoon liittyvissä asioissa yms...

 

Osakunnan kokouksen ja hallituksen toimintaan vaikuttavat säännöt

Päävirkailijoita koskevat ohjesäännöt