Osakunnan hallinto

Inspehtori

Osakunnan inspehtorina toimii Osakunnan kokouksen valitsema Helsingin yliopiston professori, jonka tehtävänä on Osakunnan ja yliopiston välisten suhteiden ylläpito. Osakunnan inspehtori valvoo osakuntaa, johtaa puhetta osakunnan yleiskokouksissa ja toimii Hämäläisten ylioppilassäätiön valtuuskunnan puheenjohtajana. Osakunnan inspehtorina toimii professori Tiina Paunio Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta.

Kuraattori

Osakunnan kuraattorina toimii Osakunnan kokouksen valitsema valmistunut osakunnan nykyinen tai entinen jäsen, tai osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt vanhempi opiskelija. Kuraattorin tehtäviä ovat osakunnan edustaminen ulospäin ja osakunnan toiminnan varsinainen valvonta. Kuraattori toimii osakunnan hallituksen puheenjohtajana ja on inspehtorin jälkeen osakunnan korkein henkilö. Osakunnan kuraattorina toimii Antonina Peltola.

Hallitus

Osakunnan hallitus muodostuu puheenjohtajana toimivasta kuraattorista sekä seitsemästä osakunnan kokouksen valitsemasta varsinaisesta jäsenestä. Hallitus kokoontuu syys- ja kevätlukukaudella kaksi kertaa kuukaudessa sekä yleensä kerran kesä–elokuussa.
Kokousten valmistelusta ja pöytäkirjan pitämisestä vastaa osakunnan sihteeri, jolle voi toimittaa asiakirjat, joita hallituksen toivotaan käsittelevän. Kokouksissa kuraattorilla ja hallituksen jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus ja lisäksi päävirkailijoilla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallitus muun muassa:

 • päättää tilahakemuksista
 • päättää osakunnan talousarvioehdotuksesta ja käsittelee lisämäärärahahakemukset
 • päättää osakunnan edustajien lähettämisestä eri tilaisuuksiin
 • käsittelee ulkojäsenhakemukset
 • valvoo osakunnan kokousten päätösten toteutumista
 • tarvittaessa valmistelee osakunnan kokousten asioita


HUOM! Toimita hallituksen käsiteltäväksi haluamasi asia sihteerille sähköpostitse (sihteeri(a)hamalais-osakunta.fi) viimeistään kolme päivää ennen kokousta klo 16.00!

Päävirkailijat

Päävirkailijat pyörittävät osakunnan jokapäiväistä toimintaa ja päivystävät lukukausien aikana osakunnan 3. kerroksen toimistossa. Osakunnan päävirkailijoita ovat toiminnanohjaaja, sihteeri ja taloudenhoitaja.

Toiminnanohjaaja
Osakunnan jokapaikanhöylä, joka vastaa osakunnan jokapäiväisen toiminnan ohjaamisesta ja koordinoinnista. Häneltä voit kysyä mitä vain!

Sihteeri
Vastaa osakunnan byrokratian sujuvuudesta erilaisia pöytäkirjoja ja esityslistoja naputtelemalla sekä huolehtii osakunnalle osoitettujen kutsujen käsittelystä ja muusta kotimaan kirjeenvaihdosta.

Taloudenhoitaja
Osakunnan kirstunvartija, joka seuraa osakunnan sekä sen valiokuntien ja kerhojen taloudenpitoa, laatii osakunnan tilinpäätöksen, maksaa osakunnan kulukorvaukset ja auttaa virkailijoita taloudenpitoon liittyvissä asioissa.

 

Virkailijat

Osakunnan virkailijoiden ansiosta osakunnalla tapahtuu, sillä kerhojen ja valiokuntien monipuolinen toiminta on heidän vastuullaan. Esimerkiksi saunamajuri, hallituksen jäsen ja pelikerhon puheenjohtaja ovat osakunnan virkailijoita. Virkailijoista kerrotaan tarkemmin täällä.

Osakunnan kokoukset

Osakunnan kokous (tai arkisemmin yleiskokous) järjestetään kerran kuukaudessa syyskuun 1. päivän ja toukokuun 31. päivän välisenä aikana. Osakunnan kokouksessa kaikki osakunnan jäsenet pääsevät vaikuttamaan osakunnan päätöksiin. Vuoden suosituin yleiskokous on varmasti marraskuussa, jolloin valitaan kaikki osakunnan virkailijat seuraavalle vuodelle vaalihuuman ja makoisten kokouseväiden voimin.

Osakunnan kokouksessa puhetta johtaa osakunnan ja yliopiston yhdyssiteenä toimiva inspehtori ja pöytäkirjaa pitää osakunnan sihteeri. Kokous on osakunnan ylin päätöksentekoelin, jossa muun muassa

 • valitaan inspehtori, kuraattori sekä osakunnan virkailijat
 • hyväksytään osakunnan talousarvio
 • päätetään osakunnan virallisista kannanotoista
 • muutetaan osakunnan sääntöjä

Osakunnan kokouksissa osakunnan varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus. Osakunnan ulkojäsenillä on läsnäolo-, puhe- sekä äänioikeus kaikissa paitsi seuraavissa asioissa:

 • inspehtorin ja hänen viransijaisensa vaali;
 • asia tai vaali, joka liittyy olennaisesti osakunnan ja Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tai Helsingin yliopiston osakuntien välisiin suhteisiin;
 • ohjesääntöjen antaminen, muuttaminen tai kumoaminen; ja
 • osakunnan sääntöjen muuttaminen tai kumoaminen.

Lisäksi valiokunnat ja kerhot tekevät omaan toimintaansa liittyvät päätökset omissa kokouksissaan. Jokainen valiokunta ja kerho kokoustavat vähintään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kerhojen virkailijat valitaan kerhojen kokouksissa, valiokuntien virkailijat marraskuun yleiskokouksessa.

Osakunnan pöytäkirjat ja säännöt

Löydät osakunnan säännöt ja pöytäkirjat omilta alasivuiltaan: