Tässä dokumentissa määritellään Hämäläis-Osakunnan ja sen hallituksen toimintaa ohjaavat tavoitteet. Näiden tavoitteiden pyrkimyksenä on auttaa osakuntaa saavuttamaan visionsa. Tavoitteita mitataan vuosittain, ja niiden edistymisestä vastaavat kuraattori ja hallitus. Tavoitteita välitarkastellaan vuoden 2021 lopussa.

 

Osakunnan visio vuodelle 2023: Hämäläis-Osakunta on vuonna 2023 kasvava osakunta, jonka toiminta on monipuolista ja innostaa niin jäseniä kuin aktiiveja. Hämäläis-Osakunta toteuttaa tarkoitustaan opiskelijaelämän tukena loistavasti ja nykyisten jäsenten toiveet huomioiden.

 

Suunnitelma 1: Osakunnan jäsenille ja osakuntafukseille suunnattu toiminta on suunnitelmallista ja järkevää

Fuksi- ja jäsentoiminta mahdollistaa osakunnan toiminnan ylläpitämisen ja luo osakunnan toiminnalle tarkoituksen. Fuksi- ja jäsentoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa niin uusien kuin vanhojen osakuntalaisten ja opiskelijoiden liittyminen osakuntaan ja aktivoitua osakunnalla.

 

Tavoitteet: Fuksitoiminta nähdään osakuntatoiminnan ytimenä, eikä fuksitoiminta jää yksittäisen valiokunnan vastuulle. Fuksitapahtumat suunnitellaan yhdessä osakunnan muiden tapahtumanjärjestäjien kanssa, ja fuksitoimintaa järjestetään yhdessä muiden järjestöjen kanssa. Jäsenet ja fuksit kokevat, että heidän on helppo osallistua osakunnan toimintaan ja ottaa lisää vastuuta osakunnalla, myös kesken virkojen toimikausien. Lisäksi osakunta mainostaa toimintaansa kanta-alueelle ja lukioihin suunnattuna yhdessä yliopiston kanssa.

 

Suunnitelma 2: Osakunnan toiminta on näkyvää, innostavaa ja kestävää

Monipuolinen toiminta on osakunnan kulmakivi. Osakunnan erityispiirteitä ovat siteet kanta-alueeseen, ystävyysjärjestöihin ja ylioppilasperinteisiin, joita vaalitaan ja joiden suhdetta nykyaikaan tarkastellaan. Osakunnan viestinnän tarkoitus on antaa selkeä kuva osakunnasta ja osakunnan tapahtumista sekä viestiä osakunnan kuulumisia.

 

Tavoitteet: Uudet jäsenet ja muu jäsenistö kokevat osakunnan toiminnan innostavana ja tarkoituksenmukaisena, ja jäsenistölle osakuntaan kuuluminen on tärkeää. Osakunnan aktiivit kokevat järjestämiensä tapahtumien ja toiminnan palvelevan opiskelijoita. Osakunnan kerhot ja valiokunnat palvelevat osakuntalaisia, ja osakunta auttaa kerhojaan ja valiokuntiaan kehittämään toimintaansa. Osakunnan viestintä on suunnitelmallista, ja osakunnan toiminta hahmotetaan selkeästi. Osakunnan toiminnassa huomioidaan ympäristövaikutukset.

 

Suunnitelma 3: Osakunta on läpinäkyvä, turvallinen ja saavutettava yhteisö

Osakunnan jokaisen tapahtuman tulee olla mahdollisimman turvallinen ja osakunnan toiminnan mahdollisimman saavutettavaa ja läpinäkyvää. Näin mahdollisimman moni opiskelija voi kokea osakunnan omakseen.

 

Tavoitteet: Osakuntatilat ja osakunnalla oleskelu koetaan turvalliseksi ja miellyttäväksi. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja turvallisemman tilan periaatteita tarkastellaan vuosittain, ja niitä noudatetaan kaikessa toiminnassa. Osakunta ottaa tilojensa esteellisyyden huomioon toiminnassaan. Vaihto-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat otetaan huomioon toiminnan ja tapahtumien suunnittelussa. Osakunnan toimijoiden etuudet ovat läpinäkyviä ja ne jakaantuvat reilusti, perustuen viran hoitamisen tarpeisiin.

 

Suunnitelma 4: Osakunnan hallinto on kevyt ja tuntuu tarkoituksenmukaiselta

Toimiva virkailija- ja hallinnollinen rakenne mahdollistaa aktiivisen toiminnan osakunnalla. Osakunnan rakenteet kannustavat toimintaan ja aktiivisuuteen sekä antavat jäsenien keskittyä heille mielekkäisiin asioihin.

Tavoitteet: Osakunta järjestää vuosittain vertailukelpoiset jäsen- ja virkailijakyselyt. Osakunnan jäseneksi on helppo liittyä, ja osakunta tarkastelee uudestaan jäsenehtojaan. Osakuntalaisen on helppo lisätä aktiivisuuttaan osakunnalla, ja tähän kannustetaan aktiivisesti. Osakunnan tilojen ja muiden palveluiden käyttö on helppoa, avointa ja tarkoituksenmukaista. Virkailija-, kerho- ja valiokuntarakenteet palvelevat jäsenistöä ja ne kannustavat jokaista toimijaa aktiivisuuteen.