Yhteenveto jäsenkyselyn tuloksista

Hämäläis-Osakunnan jäsenkysely järjestettiin vuonna 2020 joulukuussa, ja tarkoitus oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti osakuntalaisten kokemuksia osakunnan eri osa-alueista (toiminta, fuksitoiminta, hallinto, tilat ja jäsenpalvelut, yv- ja turvallisuus, erityisesti vuoden 2020 asiat), ja kyselyn tuloksia hyödynnetään osakunnan toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen. Kysely oli auki ajan 30.12.-13.12.

Olennaisimpia asioita kyselystä:

 • Kyselyyn vastanneiden kesken arvonnan voittivat nimimerkit saimaannorppa ja Moccus666! Ilmoittakaa itsestänne osoitteeseen q@hamalais-osakunta.fi, niin sumplitaan lahjakortti teille alkuvuodesta. Nimimerkkejä ja niiden takana olevia henkilöitä ei enää pysty yhdistämään vastauksiin.
 • Kyselyyn vastanneita oli 114, joka on noin 15% vuosittain kirjautuneista jäsenistä.
 • Kyselyssä kaikkien osa-alueiden yleisarvosanat olivat verrattain hyviä: yleisarvosanat asteikolla 1-10 olivat keskimäärin noin 8,5 keskiarvon tienoilla. Kyselyssä oli kuitenkin myös erityisesti yhdenvertaisuuteen liittyviä huolestuttavia havaintoja.
 • Osakunnan toiminnasta annettiin paljon arvokasta palautetta, ja kyselyn perusteella osakunnan tulee huomioida toiminnassaan entistä paremmin ne jäsenet, joilla ei ole vakiintunutta kaveriporukkaa Hämiksellä.
 • N. 65% vastaajista on todistanut, nähnyt tai kuullut häirinnästä osakunalla enemmän kuin kerran. Lisäksi n. 20% vastaajista kokee, että häirintään ei puututa usein asianmukaisesti. Nämä luvut kertovat huolestuttavia piirteitä osakunnan toiminnasta ja joistakin toimintatavoista, ja näihin liittyen osakunnan hallitus käsittelee alustavasti toimenpide-ehdotuksia vielä vuoden 2020 viimeisessä kokouksessaan.
 • Vastaajien taustatiedot vastaavat hyvin esimerkiksi HY:n opiskelijoiden sukupuoli- ja ikäjakaumia: tarkempaa taustat vertailevaa analyysia on mahdollisesti tulossa myöhemmin.
 • Kopion jäsenkyselystä löydät sivun alalaidasta, jos haluat tutustua kysymyksiin jälkikäteen

Toiminta

Osakunnan järjestämä toiminta koettiin pääosin meilekkääksi, ja houkuttelevimmiksi tapahtumakonsepteiksi nostettiin Hämiksen Wappu, vuosijuhlat ja teeillat.  Toimintaan mukaan pääsemisen  helppous oli ”ihan hyvällä tasolla”, joksikin selvästi osa-alueen heikoin kysymys.

Avovastauksissa tehtiin mm. seuraavia nostoja:

 • Jäsenistölle pitäisi olla enemmän matalan kynnyksen toimintaa sekä ohjeistuksia esimerkiksi tilojen ja somekanavien käyttöön. Koettiin, että ”tulet vain tänne ja hengailet”-tyyliset tapahtumat, esimerkiksi teeilta, eivät ole kaikille saavutettavia tai mielekkäitä matalan kynnyksen tapahtumia.
 • Koettiin, että osakunnan pitäisi keskittyä enemmän toiminnassaan heihin, joilla ei ole jo valmista kaveriporukkaa Hämiksellä.
 • Kerhojen aktiivisuutta toivottiin enemmän, ja tähän liittyen toivottiin enemmän ekskursioita, liikuntatapahtumia ja yhdessäoloa
 • Toiminta ja tapahtumat koettiin paikoittain liian alkoholipainotteiseksi, ja useat vastaukset kommentoivat jonkinlaista alkoholikulttuurin glorifiointia. Nämä ovat arvokkaita vastauksia, ja asiaan tullaan kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota.

  Fuksitoiminta

Tuutori- ja fuksitoimintasta saatiin myös arvokasta palautetta. Nostamani kuva heijastaa hyvin vastauksia: vain n. 35/50 vastannutta fuksia vastasi tähän kysymykseen, ja vastauksista voi päätellä, että esimerkiksi tuutoriryhmät eivät olleet fuksisyksyn onnistunein konsepti. Muilta osin fuksiaiheisia vastauksia voisi kuvata sillä, että negatiivinen palaute koski sitä, että toiminnasta ei tiedetty tai sitä ei koettu mielekkääksi, mutta ne jotka olivat osallistuneet toimintaan, nauttivat siitä kovin.

Avovastauksista nousi kaksi arvokasta havaintoa. Ensinnäkin, osa fukseista koki, että he eivät halua osallistua fyysiseen toimintaan koronapandemian vuoksi. Tähän pitää kiinnittää enemmän huomiota jatkossa, ja mahd. fyysisen toiminnan rinnalle pitää järjestää enemmän myös täysin virtuaalista toimintaa. Toiseksi, muutama osakuntafuksi koki osakunnalla tylyn tai epäkiinnostuneen vastaanoton. Pahoittelut teille, jotka olette mahdollisesti näin kokeneet. Toivottavasti rohkenette tulemaan Hämikselle uudestaan, ja voimme onnistua seuraavalla kerralla paremmin!

Yhteisö ja turvallisuus

Tämän osa-alueen osalta kyselyn tulokset olivat erittäin huolestuttavat. Vaikka osakunnan tilat ja tapahtumat koettiin verrattain turvalliseksi, ovat yksittäisetkin huonot arviot tässä kohtaa valtavia epäonnistumisia yhteisölle: keskiarvo on yhdenvertaisuusasioissa paljon vähemmän merkittävä metriikka kuin häntien paksuus.

Myös osakunnan ilmapiiri koettiin verrattain hyväksi, mutta peräti 5% vastaajista kokee sen olevan huonoa tai välttävää. Tämä on erittäin valitettavaa.

Kaksi viimeistä kuvaa tästä osa-alueesta paljastavat osakunnalla valtavan ongelman, mikä ei valitettavasti tule täysin yllätyksenä: osakunta ei valitettavasti ole onnistunut ottamaan käyttöön häirintää ja kiusaamista ehkäiseviä toimenpiteitä, prosesseja ja ohjeita. On myös syytä todeta, että esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteita ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei ole kyetty jalkauttamaan osaksi päivittäistä toimintaa. Erityisen huolestuttavan tästä tekee se huomio, että peräti 20% vastaajista kokee, että kiusaamiseen ei usein puututa asianmukaisesti. Tämä on osakunnalle valtava tappio ja vaikeuttaa asian korjaamista: luottamuksen uudelleenrakentaminen vie kauan.

Häirintään ja kiusaamiseen puuttumisen tulee olla osakunnan välitön prioriteetti, ja osakunnan hallitus keskustelee asiasta ensimmäisen kerran vielä joulukuun puolella.

Hallinto

Osakunnan hallinto koettiin pääosin hyväksi, ja esimerkiksi osakunnan kokouksista viestiminen koettiin kiitettäväksi. Kuitenkin osakunnalla on paljon parannettavaa päätöksenteon osallisuudessa.

Tilat ja palvelut

Osakunnan tilat ja palvelut saivat paljon kiitosta. Tiloja pystyttiin pääosin hyödyntämään hyvin, ja ne koettiin yleisarvosanan perusteella viihtyisiksi, joksikin avovastauksissa valiteltiin usein tilojen sotkuisuutta. Avovastauksissa nousi esillle parempi tiedottaminen avainten saatavuudesta sekä tilavarausjärjestelyjen uusiminen ja kehittäminen sähköisiksi.

Viestintä

Osakunnan viestinnästä annettiin niukasti avopalautetta: numeeriset vastaukset olivat verrattain positiivisia, ja avovastauksissa nostettiin pariin otteeseen esille se, että viestintä osakunnan eri viestintäkanavista, erityisesti Whatsapp-ryhmistä, voisi olla parempaa. Whatsapp-ryhmien systemaattinen kehittäminen ja tuonti osaksi ”arkiviestintää” ilman, että ryhmät tuntuvat kuluttavilta, onkin osakunnan viestinnän keskeisiä haasteita.

Erityisesti vuotta 2020 koskevat kysymykset

Osakunnan toiminta koronapandemian aikana koettiin valtaosan vastaajista toimesta hyväksi: kuitenkin on selvää, että kaikissa tapahtumissa annetut turvallisuusohjeistukset eivät pitäneet, ja että osakunnalla järjestettiin syksyn aikana liian vähän täysin virtuaalisia tapahtumia. Lisäksi käsidesien ja kasvomaskien tarjoamista kiiteltiin, mutta niiden saavutettavuus, tiedot sijainnista ja muut käyttöä helpottavat seikat koettiin kehityskohteiksi. Voimme kuitenkin olla tyytyväisiä korona-ajan toimintaan, vaikka parannettavaa olisi tietysti paljon. Nämä asiat pidetään mielessä, kun suunnittelemme kevään ja syksyn toimintaa.

Kiitos! Tarkempia erittelyjä ja lisää graafeja löydät alta. Tuloksista tehdään myös mahdollisesti tarkemmin taustatekijät huomioivaa analyysiä (erit: ikä ja sukupuoli).

Lisätietoja:

Topias  Tolonen
Hämäläis-Osakunnan kuraattori, hallituksen puheenjohtaja
q(at)hamalais-osakunta.fi
040 534 5896


Jäsenkyselyn tuloksista järjestettiin lyhyt esittely- ja keskustelutilaisuus 17.12.2020 klo 18 alkaen. Tilaisuuden tiedot, diaesityksen ja lisää graafeja kyselyn yhteenvedosta löydät täältä: https://hamalais-osakunta.fi/events/jasenkyselyn-tulosten-esittelytilaisuus-keskustelua

Kopion kysymyslomakkeesta tutustuttavasti löydät täältä: https://forms.gle/4j8odC23DdYSd7Vu8